xbns.net
当前位置:首页 >> 调用函数输出杨辉三角形 >>

调用函数输出杨辉三角形

#include #define N 6int main(){int a[N][N]={0},i,j;for(i=0;i 追答: 这个是调用函数的#includeint yanghui[6][6];int p(int i,int j){if(i==1||j==1||i==j) return 1;else return p(i-1,j-1)+p(i-1,j);}void main(){int i,j;for(i=0;i 评论0 0 0

#includeint main(){ int a[10][10]; int i,j; for(i=0;i 评论0 0 0

// S:~#include <stdio.h>void s(int n){ int j; for(j = 0; j < n; ++j) putchar(' ');}void f(int n){ int i, j, k = 1, w = 0; for(i = 1; i <= n/2; ++i) k = k*(n-i)/i; while(k > 0) { ++w; k /= 10; } for(i = 1; i <= n; ++i) { s(w*(n-i)); printf("%d", k = 1); s(w); for(j = 1; j < i; ++j) { k = k*

直角三角形杨辉三角: #include<stdio.h> #define M 10 void main() { int a[M][M], i , j ; for(i=0;i<M;i++) for(j=0;j<=i;j++) { if(i==j||j==0) a[i][j]=1; else a[i][j]=a[i-1][j]+a[i-1][j-1]; printf("%5d",a[i][j]); if(i==j)printf("\n"); } } 金字塔型杨辉三角: #include<

也不知是哪种编程语言,给你个C语言的:#include<stdio.h> #define M 10 void main() { int a[M][M], i , j ; for(i=0;i<M;i++) for(j=0;j<=i;j++) { if(i==j||j==0) a[i][j]=1; else a[i][j]=a[i-1][j]+a[i-1][j-1]; printf("%5d",a[i][j]); if(i==j)printf("\n"); } } 金字塔型杨

输出杨辉三角的代码如下:#include<stdio.h> void main() { int i,j; int a[10][10]; printf("\n"); for(i=0;i<10;i++) { a[i][0]=1; a[i][i]=1; } for(i=2;i<10;i++) for(j=1;j<i;j++) a[i][j]=a[i-1][j-1]+a[i-1][j]; for(i=0;i<10;i++) { for(j=0;j<=i;j++) printf("%5d",a[i][j]); printf("\n"); } } 循环输出杨辉三角需计算好相应位置的输出物,控制好空格与数字的输出即可

#include<stdio.h> void main() { int a[10][10],i,j; for(i=0;i<10;i++) { for(j=10;j>=i;j--) printf("%2c",' ');/*两个空格*/ for(j=0;j<=i;j++) { if(i==j||j==0) a[i][j]=1; else a[i][j]=a[i-1][j]+a[i-1][j-1]; printf("%3d ",a[i][j]); /*%3d后一个空格*/ if(i==j) printf("\n

#include #define N 9 void main() {int i,j,a[N][N]={0}; for(i=1;i 评论0 0 0

如果只是输出不保存的话,可以这样实现,不写主函数了:void printyanghui(int n) // 打印n行杨辉三角{ int i, j; for(i = 0; i < n ; i++) { for(j = 0; j < n - i; j ++) printf(" "); for(j = 0; j <= i; j ++) { printf("%d ", c(i, j)); printf("\n"); }}int c(int i, int j){ int m,

#include int yanghui(int m,int n) { int i,j,a=1,b=1; if(n==0||(m-n)==0) return 1; else { if(n>(m/2)) n=m-n; for(i=0; i scanf("> 评论0 0 0

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xbns.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com